မိုးတွင်းကာလမှ ာဂရုစိုက်ကျောက်ရှာကြပါ ခုလေးတင်ဖြစ်သွားတာ ဆန်ခါမှော်မှာ

 

မိုးတွင်းကာလမှ ာဂရုစိုက်ကျောက်ရှာကြပါ ခုလေးတင်ဖြစ်သွားတာ ဆန်ခါမှော်မှာ